Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sds@sdswiecbork.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku (https://sdswiecbork.bip.gov.pl).

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 52 389 89 36
E-mail:
sds@sdswiecbork.pl Adres korespondencyjny: ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku oraz Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • Zamieszczone materiały nie posiadają napisów oraz brak jest tłumacza migowego
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (ALT), mają one charakter promocyjny.

Wszelkie informacje są na bieżąco zamieszczane i aktualizowane na stronie BIP i na stronie Facebook. Taki sposób udostępniania informacji jest odpowiedzią na potrzeby naszych podopiecznych i ich opiekunów.

Staramy się, aby informacje na stronach były jasne i zrozumiałe, a wykorzystanie platform BIP i Facebook zapewnia funkcjonalne i kompatybilne użytkowanie stron na różnych urządzeniach zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

Ustawienia strony

Strona internetowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • moduł wyszukiwania
  • obsługę podstawowych skrótów klawiszowych
  • strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować;

Nie posiada:

  • modułu czytania tekstu i linków na stronie
  • podświetlenia elementów nawigacyjnych

Dokumenty:

Prowadzimy prace nad dostosowaniem treści do potrzeb wszystkich użytkowników.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć:

Na stronie BIP do grafik i zdjęć będą dodawane opisy alternatywne. Ponadto przyciski
i pola formularzy są odpowiednio opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Rozmiar i kontrast tekstu:

Kontrast kolorystyczny na stronach może być dostosowany do potrzeb i preferencji użytkownika. Podobnie rozmiar wyświetlanego tekstu może być modyfikowany. Zarówno serwis BIP jak i Facebook zapewniają możliwość dostosowania wyświetlanych treści.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane na stronach są prezentowane w sposób przejrzysty,  jasny
i zrozumiały. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga
w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty
i ważne informacje są specjalnie wyróżnione. Język jest możliwie prosty i zrozumiały. 

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach:

Treści mogą być powiększane według potrzeb. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis dostosowuje się automatycznie i jest znacznie bardziej czytelny
i przyjazny w obsłudze.

Osoby odpowiedzialne za przestrzeganie przyjętych zasad związanych z dostępnością starają na bieżąco usprawniać funkcjonowanie stron. W przypadku zauważonych błędów lub sugestii prosimy o kontakt pod adres e-mail: sds@sdswiecbork.pl

Data sporządzenia deklaracji

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
    • Data publikacji na stronie internetowej: 2021-03-29
  • Osoba odpowiedzialna za sporządzenie deklaracji: Izabela Łagowska

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny –Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Izabela Łagowska, adres poczty elektronicznej: sds@sdswiecbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 389 89 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania i skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zainteresowana zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, placówka niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, ŚDS w Więcborku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku zlokalizowany jest w jednym budynku, na dwóch poziomach (parter i piętro). Wejście znajduje się od strony podwórza przylegającego od strony ulicy Pocztowej . Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla wózków. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z dzwonka i domofonu, dzięki któremu można skontaktować się z pracownikami ŚDS z poziomu 1 i 2 (parter i piętro). Na parkingu w pobliżu ŚDS nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windę. Korytarze są szerokie i umożliwiają swobodne poruszanie się na wózkach inwalidzkich samodzielnie jak i z pomocą opiekuna. Wzdłuż całego korytarza na piętrze przymocowana jest poręcz ułatwiająca poruszanie się. Toalety i łazienki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych; zainstalowano w nich dodatkowo relingi. Wewnątrz Domu, zarówno na parterze, jak i na piętrze znajdują się bezprogowe wejścia do wszystkich pomieszczeń poza drzwiami wejściowymi do budynku oraz wejść na poszczególne kondygnacje.

Na terenie Domu nie ma ograniczeń dotyczących wstępu osób z psem asystującym.

Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na parterze i piętrze prowadzące do wszystkich pomieszczeń; między parterem, a piętrem znajdują się schody z poręczą, komunikacja pionowa –winda).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i druku powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących.
Tablice informacyjne zawierają napisy w kolorach kontrastowych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Tłumacz języka migowego:

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą telefonicznie pod numerem tel. 52 389 89 36 lub elektronicznie: sds@sdswiecbork.pl